مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  
فرمول جستجو:
جستجو در ف‍ی‍ل‍د آزاد : کتاب
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ارب‍ع‍ی‍ن‍ات‌ -- ق‍رن‌۱۴
ب‍ت‍ن‌ -- م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
روزن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ص‍ادرات‌ -- ق‍رارداده‍ای‌ ف‍روش‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ع‍اش‍ورا -- ت‍اث‍ی‍ر
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -- .ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
ن‍ش‍رون‍اش‍ران‌-- ای‍ران‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
۱ .ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌
۱.ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ - آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
اس‍ح‍اق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۱-
ح‍س‍ن‌ م‍ن‍ف‍رد، ح‍س‍ن‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌، ۱۲۶۶- ۱۳۴۸
رز، ک‍ارلا
ری‍چ‍اردز، ل‍ی‍ن‍دا
س‍وک‍ا،ج‍ان‌
س‍ی‍گ‍ل‌، چ‍ارل‍ز
ص‍ب‍اگ‍ردی‌ م‍ق‍دم‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌
ن‍راق‍ی‌، م‍ه‍دی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ذر، ۱۱۲۸ - ۱۲۰۹ ق‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۴۳-
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ای‍ران‍ی‌: ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ و م‍ع‍ادن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ت‍وح‍ی‍د
ج‍اوی‍دان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ح‍ک‍م‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ن‍اق‍وس‌
ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌
وزارت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ک‍ش‍ور
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ک‍ت‍اب‌ طوب‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ غ‍زال‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ویژوال بیسیک ۵ - پیشرفته
سوکا،جان ؛  تهران /نیویورک ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭‌س۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموزادوب فتوشاپ
رز، کارلا ؛  تهران کتاب غزال   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭۴‌خ۸۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [PX eciffOآفیس ایکس پی ]
پری ، گرگ ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ pohsotohP فتوشاپ ۴ ] در محیط ویندوز مکینتاش
ریچاردز، لیندا ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۹۴‌ک۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 22.6 SOD - SM ام .اس - داس ۶/۲۲ ] پیشرفته
نورتون ، پیتر، ۱۹۴۳- ؛  تهران بوستان توحید   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۲‌ن۸۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع فارسی انگلیسی :دارای متجاوز از پنجاه هزار لغت مفرد و مرکب و اصطلاحات و امثال فارسی و معانی انگلیسی آنها با تلفظ لغات به حروف انگلیسی به ضمیمه بح▀ کافی از کلیه نکات صرف و نحوی فارسی
حییم ، سلیمان ، ۱۲۶۶- ۱۳۴۸ ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ح۹۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقررات رسمی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد تفسیر اصطلاحات تجاری اینکو ترمز۲۰۰۰
تهران اتاق بازرگانی بین المللی ، کمیته ایرانی : اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۲۹/۳‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 79 sseccA آکسس ۹۷ ] در محیط ویندوز
سیگل ، چارلز ؛  [تهران ؟] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۸۷۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ناشران ایران :فهرست ناشران فعال درسال ۱۳۷۸
سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ؛  تهران , تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات , خانه کتاب   ، ۱۳۷۵ , ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۵۰‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای روزنامه های ایران ۱۳۷۲
صباگردی مقدم ، احمد، ۱۳۳۹ - ، گردآورنده ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ص۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی شهر و شهرسازی :کتاب ، گزارش ، پایان نامه
حقیقت نائینی ، غلامرضا ؛  [تهران ] وزارت کشور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۹۴۲‬,‭‌ح۷‌ک۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نهج الفصاحه :مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص )با ترجمه فارسی .به انضمام فهرست موضوعی در آخر کتاب و مقدمه ای جامع از زندگانی محمد(ص )
محمد(ص )، پیامبر اسلام ، ۵۳ قبل از هجرت - ۱۱ ق ؛  [تهران ] جاویدان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴۲‬,‭۵۷/‌ن۰۴۱‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق و تربیت اسلامی
حسن منفرد، حسن ؛  تهران کتاب طوبی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۸‬,‭‌ح۴۸‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چهل حدیث کتاب و کتابت
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت امور فرهنگی : خانه کتاب ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴۳/۹‬,‭‌چ۹۲۳۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
علم اخلاق اسلامی :گزیده کتاب جامع السعادات
نراقی ، مهدی بن ابی ذر، ۱۱۲۸ - ۱۲۰۹ ق ؛  [تهران ] حکمت   ، ۱۴۱۴ق =۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۷‬,‭‌ن۴‌ج۲۰۴۲۱۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جام عبرت :بررسی عملکرد عوام و خواص در حادثه عاشورا با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی
اسحاقی ، حسین ، ۱۳۴۱- ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی . مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۷۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شهرهای ایران
کیانی ، محمدیوسف ، گردآورنده ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۲۴۷‬,‭‌ک۹‌ش۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتاب عملکردوزارت بازرگانی و سازمانهاومراکزتابعه
تهران وزارت بازرگانی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶/۵‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سخنرانیهای سمینار آموزشی انواع بتن و دامنه کاربرد آن در ساخت مسکن ۵ تا ۷ آبان ۱۳۶۶
سمینار آموزشی انواع بتن و دامنه کاربرد آن در ساخت مسکن ( ۱۳۶۶ :تهران ) ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۶۵‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب توسعه ج .۴. -
تهران نشر توسعه   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9