اخبار اخبار

«بازگشت

از ماست که برماست

ز ماست که بر ماست!

صالح زمانی

لیزنا؛ صالح زمانی مشاور ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: یادداشت استاد گرانقدر جناب آقای سید ابراهیم عمرانی را در سایت