اخبار اخبار

«بازگشت

عناوین کتابهای در دست انتشار بنیاد مسکن

کتابهای در دست چاپ بنیاد مسکن به شرح زیر می باشد:

1-     راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه شمال غرب

2-     راهنمای توسعه کالبدی روستایی منطقه خراسان

3-     راهنمای توسعه کالبدی روستایی منطقه البرز جنوبی

4-     ارزیابی اثرات جابجایی سکونتگاههای روستایی

5-     مستند تصویری مساجد و اماکن متبرکه بم و بروات

6-     مشارکت جوامع روستایی در بازسازی پس از سانحه

نظر
لینک مطلب :