اخبار اخبار

«بازگشت

کتابهای منتشر شده انتشارات بنیاد مسکن در سال 97

«کتابهای منتشر شده بنیاد مسکن در سال97»

1.        ملاحظاتی بر جابه جایی سکونتگاههای روستایی -  بهار 97- معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن

2.       گونه شناسی مسکن روستایی استان زنجان- بهار 97- زهره خدابنده لو، مژگان طاهری تفتی، معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی

3.      درس جین - یادگاری از گذشته میراثی برای آینده- تابستان 97- معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن

4.       شمسی - یادگاری از گذشته میراثی برای آینده- تابستان 97- معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن

5.      مستندسازی فرایند طراحی پس از زلزله 1382 بم (با تاکید بر بخش مسکن)- پاییز 97- معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی

نظر
لینک مطلب :