نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

خدمات کتابخانه را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

% رای
100% 1
a. عالی
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا : 1