موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  
فرمول جستجو:
جستجو در ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍ا : QA
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍اف‍ن‍دگ‍ی‌ -- آم‍ار
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ف‍ورت‍رن‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ن‍ظری‍ه‌ ب‍ازی‍ه‍ا
ه‍ن‍دس‍ه‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ش‍خ‍ص‍ی‌ آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ش‍خ‍ص‍ی‌ آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ی‍وب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ی‍وت‍ی‍ل‍ی‍ت‍ی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
۱.ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ - آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
آب‍ادی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍وال‍وف‍ای‌ ب‍وزج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۳۲۸- ۳۸۸ ؟ق‌
ب‍ارت‍ی‌، ت‍ام‍س‌
ح‍س‍ن‍وی‌، رض‍ا، ۱۳۳۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۲-
س‍وک‍ا،ج‍ان‌
س‍ی‍گ‍ل‌، چ‍ارل‍ز
غ‍لام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، اک‍ب‍ر، ۱۳۳۰-
لاس‍ل‌، ج‍ون‌
م‍ح‍م‍ودی‌ف‍ر، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۲-
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌، ۱۳۳۱-
ن‍اظم‍ی‌، اس‍لام‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۴۳-
وادل‍و، ت‍وم‍اس‌
ک‍رای‍ن‍اک‌، ج‍و
ک‍رون‍ک‍ه‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ام‍ی‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ت‍وح‍ی‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌)
رای‍زن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ع‍رف‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍اق‍وس‌
ن‍ش‍ر زم‍ان‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ویژوال بیسیک ۵ - پیشرفته
سوکا،جان ؛  تهران /نیویورک ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭‌س۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اس .پی .اس .اس ۶ . برای ویندوز
آبادیان ، حسین ؛  تهران انتشارات حامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴‌شر۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از کامپیوترهای شخصی آی بی ام و سازگار با آن
لاسل ، جون ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹‌ل۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری بازیها
ناظمی ، اسلام ؛  [تهران ] بهینه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۹‬,‭‌ن۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 22.6 SOD - SM ام .اس - داس ۶/۲۲ ] پیشرفته
نورتون ، پیتر، ۱۹۴۳- ؛  تهران بوستان توحید   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۲‌ن۸۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم و فلوچارت
غلامی ، بهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌غ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی [ cisaBQ کیوبیسیک ]ویژه دانش آموزان کار دانش و آموزشگاههای آزاد علاقه مندان به برنامه نویسی داوطلبان دوره های [PSCM ام سی اس پی ]
محمودی فر، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ک۹۳‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری [ )retsbeW( وبستر :]شامل شرح ۴۵۰۰ اصطلاح کامپیوتری به همراه جدیدترین واژه های مربوط به CP ها
حسنوی ، رضا، ۱۳۳۸ - ، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] رایزن   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ح۵‌ف۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 79 sseccA آکسس ۹۷ ] در محیط ویندوز
سیگل ، چارلز ؛  [تهران ؟] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۸۷۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بانکهای اطلاعاتی جهان
مهدوی ، محمدنقی ، ۱۳۳۱- ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، مرکز اطلاعات علمی و فنی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی کامپیوتر
قراخانی بهار، اکبر، ۱۳۳۰- ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ق۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر
بارتی ، تامس ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (جنوب تهران )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ب۲آ۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آمار گیری صنعت نساجی روستایی سال ۱۳۵۱
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ل۸۵آ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پایگاههای اطلاعاتی
کرونکه ، دیوید ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ک۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هندسه ایرانی .کتاب تجارت فی مایحتاج الیه العمال و الصناع من الاشکال الهندسیه ، یا، کاربرد هندسه در عمل
ابوالوفای بوزجانی ، محمدبن محمد، ۳۲۸- ۳۸۸ ؟ق ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۴۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ف۹۰۴۱‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده از[swodniW ویندوز ]فارسی
شرکت نرم افزاری سینا ؛  تهران نشر زمان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ش۴۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [ 1.7 slooT cp پی سی تولز۷/۱]
کرایناک ، جو ؛  تهران بهینه   ، ۱۹۹۴م =۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ی۹‌ک۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه نویسی برنامه های مقیم در حافظه
وادلو، توماس ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹و۲۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی فرترن به ضمیمه ۱۴۵ مسئله جدید
تهران معرفت   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۹‌ب۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز بانک اطلاعاتی مقدماتی ( ۱تا۲/۶[orp xoF ) فاکس پرو]
سعادت ، سعید، ۱۳۳۲- ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۶۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8